Гранттык (бюджеттик) жана контрактык орундар

Русский Русский   Кыргызча Кыргызча  O’zbek O’zbek

БАТЫРАЛЫ СЫДЫКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-ѲЗБЕК ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН
гранттык (бюджеттик) жана контрактык орундарына тѳмѳнкү багыттар (адистиктер) боюнча кабыл алуу жүргүзүлѳт:

1. КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ
– 580100. Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу)/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, математика
– 540200. Социалдык иш/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест
– 580200. Менеджмент/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, математика
– 580500. Бизнес – информатика/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, математика

2. ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
– 550300.Филологиялык билим берүү:
• англис тили/бакалавр – күндүзгү/ – негизги тест, англис тили
• кыргыз тили жана адабияты /бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест,

• орус тили жана адабияты /бакалавр – күндүзгү, сырткы/
– негизги тест, орус тили жана адабияты
– 531100. Лингвистика/бакалавр – күндүзгү/ – негизги тест, англис тили
– 550400. Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых) /бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, тарых

3. ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТ
– 710100.Информатика жана эсептѳѳ техникасы /бакалавр– күндүзгү, кечки/ – негизги тест, физика же математика
– 570700. Костюм жана текстиль искусствосу/бакалавр – күндүзгү/ – негизги тест, чыгармачылык сынак
– 640200. Электроэнергетика жана электротехника/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, физика же математика
– 610300. Агроинженерия (электрдик жабдуулар жана электротехнологиялар)/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест
– 670200.Транспорттук – технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо /бакалавр– күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, физика же математика
– 740700. Жеңил ѳнѳр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо /бакалавр – күндүзгү, сырткы/– негизги тест , физика же химия
– 570400. Дизайн /бакалавр – күндүзгү, сырткы/(ЖРТ талап кылынбайт)
570025. Графика /адистик – күндүзгү/(ЖРТ талап кылынбайт)

-550800. Кесипке багытоо /бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест

4. ЮРИДИКА-БАЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ
– 530500. Юриспруденция – /бакалавр – күндүзгү, сырткы/– негизги тест, тарых
– 530004. Бажы иши /адистик – күндүзгү, сырткы/– негизги тест, математика

5. ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ
– 550700. Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты
– 532000. Дене тарбия/бакалавр – күндүзгү, сырткы/ (ЖРТ талап кылынбайт)
– 530300.Психология /бакалавр – күндүзгү/ – негизги тест

6. ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
– 550200. Физика-математикалык билим берүү (физика, математика, информатика) /бакалавр – күндүзгү, сырткы/– негизги тест, физика же математика
– 550100. Табигый илимий билим берүү (химия, биология, (география – негизги тест) /бакалавр– күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, химия же биология
– 510200. Колдонмо математика жана информатика /бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, физика же математика
– 710300. Колдонмо информатика /бакалавр – күндүзгү, сырткы/ – негизги тест, физика же математика

7. МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ
– 550300.Филологиялык билим берүү: (англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты) – /магистр – күндүзгү/
– 550700.Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)– /магистр – күндүзгү/
– 550200. Физика-математикалык билим берүү (физика, математика, информатика) – /магистр – күндүзгү/
– 550100. Табигый илимий билим берүү (химия, биология, география) – /магистр – күндүзгү/

БАТЫРАЛЫ СЫДЫКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-ѲЗБЕК ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
орто кесиптик билим берүү боюнча 9, 11- класстын базасында төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алат:

8. МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ (11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)
– 060102. Акушердик иш /окуу мөөнөтү 3 жыл/
– 060108. Фармация /окуу мөөнөтү 3 жыл/
– 060109. Медициналык айым иши /окуу мөөнөтү 3 жыл/
– 060101. Дарылоо иши /окуу мөөнөтү 3 жыл 6 ай/
– 060106. Ортопедиялык стоматология /окуу мөөнөтү 3 жыл/

9. КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖ (9,11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)
– 260903. Тигүү кийимдерин конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы /күндүзгү, сырткы/
– 050709. Башталгыч класстарда окутуу /күндүзгү, сырткы/
– 050713. Башталгыч билим берүүдөгү коррекциялоочу педагогика /күндүзгү/
– 050704. Мектепке чейинки билим берүү /күндүзгү, сырткы/
050720. Котормо иши /күндүзгү/
– 050303. Чет тили /күндүзгү/
– 140212. Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)/күндүзгү, сырткы/
190604. Автоунааларды оңдоо жана аларды техникалык жактан тейлөө /күндүзгү, сырткы/
– 230109. Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо /күндүзгү, сырткы/
– 080106. Каржы (тармактар боюнча) /күндүзгү, сырткы/
– 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) /күндүзгү, сырткы/
– 030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу /күндүзгү, сырткы/
– 030503. Укук таануу /күндүзгү, сырткы/

10. АЛА-БУКА КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖИ (9,11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)
– 050709. Башталгыч класстарда окутуу /күндүзгү, сырткы/
– 050704. Мектепке чейинки билим берүү /күндүзгү, сырткы/
– 080106. Финансы (тармактар боюнча) /күндүзгү, сырткы/

11. КЕСИПТИК ЛИЦЕЙ (9,11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)
– 5146.Тикмечи
– 5147.Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь- электрик
– 7443.Тигүүчү
– 5141.Чач тарач